Administratīvā atbildība un sodi

Saskaņā ar Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksu par darba aizsardzības prasību neievērošanu paredzēta administratīva atbildība.

Darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana

Par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu, izņemot Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 41.4 panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētos pārkāpumus, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam:

 • fiziskajai personai vai amatpersonai no 70 līdz 350 euro;
 • juridiskajai personai no 70 līdz 700 euro.

Par darba vides riska novērtējuma neveikšanu un darba aizsardzības pasākumu plāna neizstrādāšanu vai tā neatbilstību darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam:

 • fiziskajai personai vai amatpersonai no 70 līdz 350 euro;
 • juridiskajai personai no 140 līdz 1100 euro.

Par drošības zīmju nelietošanu un to atbilstošu neizvietošanu darba vidē izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam:

 • fiziskajai personai vai amatpersonai no 70 līdz 350 euro;
 • juridiskajai personai no 140 līdz 700 euro.

Par nodarbināto nenosūtīšanu veikt obligātās veselības pārbaudes, ja normatīvajos aktos tās paredzētas, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam;

 • fiziskajai personai vai amatpersonai no 70 līdz 350 euro;
 • juridiskajai personai no 140 līdz 700 euro.

Par darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai slēpšanu uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam:

 • fiziskajai personai vai amatpersonai no 140 līdz 500 euro;
 • juridiskajai personai no 350 līdz 1400 euro.

Par tāda darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai slēpšanu, kura rezultātā nodarbinātajam radušies smagi veselības traucējumi vai iestājusies viņa nāve, uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam:

 • fiziskajai personai vai amatpersonai no 500 līdz 700 euro;
 • juridiskajai personai no 2100 līdz 4300 euro.

Par Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 41.4 panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam:

 • fiziskajai personai vai amatpersonai no 500 līdz 700 euro;
 • juridiskajai personai no 1400 līdz 2900 euro.

Par Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 41.4 panta sestajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam:

 • fiziskajai personai vai amatpersonai no 570 līdz 700 euro;
 • juridiskajai personai no 5700 līdz 14000 euro.
Darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana, kas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai

Par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, kas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, izņemot Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 41.5 panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minētos pārkāpumus, uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam:

 • fiziskajai personai vai amatpersonai no 500 līdz 700 euro;
 • juridiskajai personai no 1400 līdz 2900 euro.

Par nodarbināto nenodrošināšanu ar darbam nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, ja tas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam:

 • fiziskajai personai vai amatpersonai no 350 līdz 700 euro;
 • juridiskajai personai no 1400 līdz 2900 euro.

Par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām neatbilstoša darba aprīkojuma lietošanu vai drošības prasību neievērošanu, ja tas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam:

 • fiziskajai personai vai amatpersonai no 350 līdz 700 euro;
 • juridiskajai personai no 1400 līdz 2900 euro.

Par nodarbināto neinstruēšanu vai apmācības neveikšanu jautājumos par nodarbinātā drošību un veselību darbā, ja tas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam:

 • fiziskajai personai vai amatpersonai no 350 līdz 700 euro;
 • juridiskajai personai no 1400 līdz 2900 euro.

Par Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 41.5 panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam:

 • fiziskajai personai vai amatpersonai no 570 līdz 700 euro;
 • juridiskajai personai no 4300 līdz 14000 euro.

Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana, pārkāpjot darba aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos kompetentiem speciālistiem un kompetentām institūcijām noteiktās prasības

Par darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā riska novērtēšanu, pārkāpjot normatīvajos aktos kompetentiem speciālistiem un kompetentām institūcijām noteiktās prasības, vai par darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu bez kompetenta speciālista sertifikāta vai kompetentas institūcijas kvalitātes sistēmas sertifikāta uzliek naudas sodu:

 • fiziskajai personai no 350 līdz 700 euro;
 • juridiskajai personai no 1400 līdz 4300 euro.
Par darba aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem neatbilstošu darba vides iekšējās uzraudzības veikšanu, tajā skaitā riska novērtēšanu, vai par normatīvajos aktos kompetentiem speciālistiem un kompetentām institūcijām noteikto prasību pārkāpšanu uzliek naudas sodu:
 • fiziskajai personai no 140 līdz 350 euro;
 • juridiskajai personai no 700 līdz 1400 euro.

Par darba aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem neatbilstošu darba vides iekšējās uzraudzības veikšanu, tajā skaitā riska novērtēšanu, vai par normatīvajos aktos kompetentiem speciālistiem un kompetentām institūcijām noteikto prasību pārkāpšanu, kas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, uzliek naudas sodu:

 • fiziskajai personai no 500 līdz 700 euro;
 • juridiskajai personai no 1400 līdz 4300 euro.

Par Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 41.6 pantā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu:

 • fiziskajai personai no 570 līdz 700 euro;
 • juridiskajai personai no 4300 līdz 7100 euro.
0
Copyright © 2019 SIA "VissMan". All rights reserved.

 .